Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.270.12/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2019 r.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 20 czerwca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Bucureș ti - Rumunia) - Grup Servicii Petroliere SA/Agenț ia Naț ională de Administrare Fiscală - Direcț ia Generală de Soluț ionare a Contestaț iilor, Agenț ia Naț ională de Administrare Fiscală - Direcț ia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
(Sprawa C-291/18) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł 148 lit. a) i c) - Zwolnienia związane z transportem międzynarodowym - Dostawa samopodnośnych morskich p latform wiertniczych - Pojęcie "jednostek pływających przeznaczonych do żeglugi na pełnym morzu " - Zakres)

Język postępowania: rumuński

(2019/C 270/13)

(Dz.U.UE C z dnia 12 sierpnia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Curtea de Apel Bucureș ti

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Grup Servicii Petroliere SA

Strona przeciwna: Agenț ia Naț ională de Administrare Fiscală - Direcț ia Generală de Soluț ionare a Contestaț iilor, Agenț ia Naț ională de Administrare Fiscală - Direcț ia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Sentencja

Artykuł 148 lit. a) i c) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartośc i dodanej należy interpretować w ten sposób, że zawarte w nim wyrażenie "jednostki pływające przeznaczone do żeglugi na pełnym morzu" nie ma zastosowania do dostawy konstrukcji pływających takich jak samopodnośne morskie platformy wiertnicze w rodzaju takich jak będące przedmiotem postępowania głównego, które są wykorzystywane głównie do stacjonarnej eksploatacji podmorskich złóż węglowodorów.

1 Dz.U. C 259 z 23.7.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.