Sprawa C-290/11 P: Comap SA v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.174.13/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 czerwca 2012 r.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 3 maja 2012 r. - Comap SA przeciwko Komisji Europejskiej

(Sprawa C-290/11 P)(1)

(Odwołanie - Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Sektor des złączy miedzianych i ze stopów miedzi - Decyzja Komisji stwierdzająca naruszenie art. 81 WE - Grzywny - Czas trwania naruszenia - Pojęcie "ciągłości")

(2012/C 174/19)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 16 czerwca 2012 r.)

Strony

Wnosząca odwołanie: Comap SA (przedstawiciele: adwokaci A. Wachsmann i S. de Guigné)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciel: C. Giolito, pełnomocnik)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 24 marca 2011 r. w sprawie T-377/06 Comap przeciwko Komisji, w którym Sąd oddalił skargę o stwierdzenie nieważności części decyzji Komisji C(2006) 4180 wersja ostateczna z dnia 20 września 2006 r. dotyczącej postępowania na mocy art. 81 (WE) i art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/F-1/38.121 - Złącza) - Sektor złączy miedzianych i ze stopów miedzi - Naruszenie prawa do niezawisłego i bezstronnego sądu - Naruszenie zasady ścisłej wykładni ustawy karnej - Pojęcie "publicznego zdystansowania się" - Przeinaczenie dowodów - Brak uzasadnienia

Sentencja

1)
Odwołanie zostaje oddalone.
2)
Comap S.A. zostaje obciążona kosztami postępowania.
______

(1) Dz.U. C 252 z 27.8.2011

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.