Dz.U.UE.C.2019.54.18/4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 października 2018 r.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 26 października 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Handelsgericht Wien - Austria) - KAMU Passenger & IT Services GmbH / Türk Hava Yollari A.O. - T.H.Y. Turkish Airlines
(Sprawa C-289/18) 1

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 54/30)

(Dz.U.UE C z dnia 26 października 2018 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy z rejestru.

1 Dz.U. C 285 z 13.8.2018.