Sprawa C-288/22, Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (VAT - Członek zarządu): Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 21 grudnia 2023 r. - TP v. Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.1376

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 lutego 2024 r.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 21 grudnia 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal d'arrondissement de Luxembourg - Luksemburg) - TP/Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA

[Sprawa C-288/22 1 , Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA (VAT - Członek zarządu)] [Odesłanie prejudycjalne - Podatki - Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł 9 - Podatnicy - Działalność gospodarcza prowadzona samodzielnie - Pojęcie "działalności gospodarczej" - Pojęcie "samodzielnego prowadzenia działalności" - Działalność członka zarządu spółki akcyjnej]

(C/2024/1376)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 19 lutego 2024 r.)

Sąd odsyłający

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: TP

Strona przeciwna: Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA

Sentencja

1) Artykuł 9 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

należy interpretować w ten sposób, że:

członek zarządu spółki akcyjnej prawa luksemburskiego prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, jeżeli świadczy odpłatnie usługi na rzecz tej spółki, a także jeżeli działalność ta ma charakter stały i jest wykonywana za wynagrodzeniem, którego sposób ustalenia jest możliwy do przewidzenia.

2) Artykuł 9 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2006/112

należy interpretować w ten sposób, że:

działalność członka zarządu spółki akcyjnej prawa luksemburskiego nie jest prowadzona samodzielnie w rozumieniu tego przepisu, jeżeli pomimo faktu, iż członek ten swobodnie organizuje sposób wykonywania swojej pracy, sam otrzymuje świadczenia stanowiące jego dochody, działa we własnym imieniu i nie podlega stosunkowi podporządkowania hierarchicznego, nie działa on we własnym imieniu ani na własną odpowiedzialność i nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego ze swoją działalnością.

1 Dz.U. C 326 z 29.8.2022.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.