Dz.U.UE.C.2019.16.32/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Postanowienie prezesa pierwszej izby Trybunału z dnia 19 września 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État - Francja) - Fédération des fabricants de cigares, Coprova, E-Labo France, Smakq développement / Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé, przy udziale: Société J. Cortès France, Scandinavian Tobacco Group France, Villiger France
(Sprawa C-288/17) 1

Język postępowania: francuski

(2019/C 16/40)

(Dz.U.UE C z dnia 19 września 2018 r.)

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 256 z 7.8.2017.