Sprawa C-288/12: Komisja Europejska v. Węgry.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.175.6/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 czerwca 2014 r.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 8 kwietnia 2014 r. - Komisja Europejska przeciwko Węgrom

(Sprawa C-288/12) 1

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dyrektywa 95/46/WE - Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych - Artykuł 28 ust. 1 - Krajowe organy nadzorcze - Niezależność - Ustawodawstwo krajowe skracające kadencję organu nadzorczego - Utworzenie nowego organu nadzorczego oraz powołanie innej osoby na stanowisko prezesa)

(2014/C 175/06)

Język postępowania: węgierski

(Dz.U.UE C z dnia 10 czerwca 2014 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: K. Talabér-Ritz i B. Martenczuk, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Węgry (przedstawiciel: M. Z. Fehér, pełnomocnik)

Interwenient popierający stronę skarżącą: Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) (przedstawiciele: I. Chatelier, A. Buchta, Z. Belényessy oraz H. Kranenborg, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Naruszenie dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281, s. 31) - Ciążący na państwach członkowskich obowiązek zapewnienia, że za kontrolę stosowania przepisów przyjętych na podstawie dyrektywy będą odpowiedzialne jeden lub więcej organów władzy publicznej, postępujące przy wykonywaniu powierzonych im funkcji w sposób całkowicie niezależny - Przyjęcie przepisów krajowych powodujących skrócenie sześcioletniej kadencji inspektora ochrony danych - Utworzenie krajowego urzędu ochrony danych i wolności informacji - Powołanie na stanowisko prezesa tego organu, na dziewięcioletnią kadencję, osoby innej niż inspektor ochrony danych

Sentencja

1)
Węgry uchybiły zobowiązaniom, które na nich ciążą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, w ten sposób, że skróciły kadencję organu nadzorczego ochrony danych osobowych.
2)
Węgry zostają obciążone kosztami postępowania.
3)
Europejski Inspektor Ochrony Danych (EOID) pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 227 z 28.7.2012.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.