Sprawa C-287/03: Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo Belgii.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.205.2/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 sierpnia 2005 r.

WYROK TRYBUNAŁU

(druga izba)

z dnia 12 maja 2005 r.

w sprawie C-287/03 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii(1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego - Swoboda świadczenia usług - Programy lojalnościowe - Ciężar dowodu)

(2005/C 205/03)

(Język postępowania: francuski)

(Dz.U.UE C z dnia 20 sierpnia 2005 r.)

W sprawie C-287/03 mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom Państwa Członkowskiego, wniesioną w dniu 3 lipca 2003 r., Komisja Wspólnot Europejskich, reprezentowana przez M. Patakia i N. B. Rasmussena, działających w charakterze pełnomocników, przeciwko Królestwu Belgii, reprezentowanemu przez E. Dominkovits, działającą w charakterze pełnomocnika oraz przez adwokata E. Balate, Trybunał (dryga izba), w składzie: C. W. A. Timmermans, prezes izby, R. Silva de Lapuerta (sprawozdawca), R. Schintgen, P. Kūris i G. Arestis, sędziowie, rzecznik generalny: P. Léger, sekretarz: L. Hewlett, główny administrator, wydał w dniu 12 maja 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1. Skarga zostaje oddalona.

2. Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 200 z 23.08.2003.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.