Sprawa C-285/11: Bonik (EOOD) v. Direktor na direkcija "Obżałwane i uprawlenie na izpyłnenieto" - Warna, pri centrałno uprawlenie na Nacionałnata agencija za prichodite (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.26.10/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 stycznia 2013 r.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 grudnia 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd - Warna Bułgaria) - Bonik (EOOD) przeciwko Direktor na direkcija "Obżałwane i uprawlenie na izpyłnenieto" - Warna, pri centrałno uprawlenie na Nacionałnata agencija za prichodite

(Sprawa C-285/11)(1)

(Podatek VAT - Dyrektywa 2006/112/WE - Prawo do odliczenia - Odmowa)

(2013/C 26/17)

Język postępowania: bułgarski

(Dz.U.UE C z dnia 26 stycznia 2013 r.)

Sąd odsyłający

Administratiwen syd - Warna

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Bonik (EOOD)

Strona pozwana: Direktor na direkcija "Obżałwane i uprawlenie na izpyłnenieto" - Warna, pri centrałno uprawlenie na Nacionałnata agencija za prichodite

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Administratiwen syd - Warna - Wykładnia art. 14, 62, 63, 167, 168 oraz art. 178 lit. a) i b) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347, s. 1) - Formalności państw członkowskich w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT - Środki podejmowane w celu zapobiegania niektórym formom przestępstw podatkowych lub unikania opodatkowania - Odmowa prawa do odliczenia podatku VAT względem podatnika będącego odbiorcą dostaw wewnątrzwspólnotowych ze względu na brak dowodów co do realnego charakteru dostaw między poprzednimi dostawcami mimo istnienia dowodów świadczących o realizacji dostaw od bezpośredniego dostawcy na rzecz podatnika

Sentencja

Artykuły 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 i 178 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one, aby w okolicznościach takich jak będące przedmiotem postępowania głównego odmówiono podatnikowi prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej z tytułu dostawy towarów z uwagi na fakt, że uwzględniając przestępstwa lub naruszenia popełnione na etapie obrotu poprzedzającym tę dostawę lub następującym po niej, uznane zostało, że dostawa ta nie została rzeczywiście zrealizowana, jeżeli nie wykazano na podstawie obiektywnych przesłanek, iż podatnik ten wiedział lub powinien był wiedzieć, że transakcja mająca stanowić podstawę prawa do odliczenia wiązała się z przestępstwem w dziedzinie podatku od wartości dodanej popełnionym na wcześniejszym lub dalszym odcinku łańcucha dostaw, czego zbadanie należy do sądu odsyłającego.

______

(1) Dz.U. C 238 z 13.8.2011.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.