Nowość Sprawa C-284/24, Criminal Injuries Compensation Tribunal i in.: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court (Irlandia) w dniu 23 kwietnia 2024 r. - LD/Criminal Injuries Compensation Tribunal, Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.4082

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 lipca 2024 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court (Irlandia) w dniu 23 kwietnia 2024 r. - LD/Criminal Injuries Compensation Tribunal, Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General
(Sprawa C-284/24, Criminal Injuries Compensation Tribunal i in.)

(C/2024/4082)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 8 lipca 2024 r.)

Sąd odsyłający

High Court (Irlandia)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: LD

Druga strona postępowania: Criminal Injuries Compensation Tribunal; Minister for Justice and Equality; Ireland; Attorney General

Pytania prejudycjalne

a) Czy ze spoczywającego na państwach członkowskich na mocy art. 12 ust. 2 dyrektywy 2004/80/WE 1  ("dyrektywy w sprawie kompensaty") zobowiązania do zagwarantowania "sprawiedliwej i odpowiedniej" kompensaty dla ofiar umyślnych przestępstw z użyciem przemocy wynika wymóg, aby ofiara uzyskała kompensatę zarówno za szkody majątkowe, jak i niemajątkowe w rozumieniu wyroku Presidenza del Consiglio dei Ministri/BV ("wyroku BV") (C-129/19, EU:C:2020:566)?

b) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie a): jakiego rodzaju szkody są objęte zakresem pojęcia "szkody niemajątkowej"?

c) W szczególności, czy doznana przez ofiarę "krzywda" jest objęta zakresem pojęcia "szkody niemajątkowej"?

d) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytania a) i c): jaki związek, w świetle faktu, że państwa członkowskie są zobowiązane zapewnić, iż ich systemy są stabilne finansowo, powinien łączyć "sprawiedliwą i odpowiednią" kompensatę przyznawaną ofierze na podstawie dyrektywy w sprawie kompensaty oraz odszkodowanie z tytułu czynu niedozwolonego, jakie zostałoby zasądzone na rzecz tej ofiary od odpowiedniego sprawcy przestępstwa jako od sprawcy czynu niedozwolonego?

e) Czy kompensata przewidziana dla ofiar umyślnych przestępstw z użyciem przemocy na podstawie "Scheme of Compensation for Personal Injuries Criminally Inflicted" [systemu kompensat za uszczerbki na zdrowiu doznane w wyniku przestępstw] ("systemu") może zostać uznana za "sprawiedliwą i odpowiednią kompensatę dla ofiar" w rozumieniu art. 12 ust. 2 dyrektywy w sprawie kompensaty, jeżeli ofierze zostaje przyznana kwota 645,65 EUR tytułem kompensaty za poważny uraz oka skutkujący trwałym upośledzeniem wzroku?

1 Dyrektywa Rady 2004/80/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. odnosząca się do kompensaty dla ofiar przestępstw (Dz.U. 2004, L 261, s.15).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.