Sprawa C-284/04: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony na podstawie postanowienia Landesgericht für ZRS Wien, wydanego dnia 7 czerwca 2004 r., w sprawie T-Mobile Austria GmbH przeciwko Republice Austrii.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.262.12

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 października 2004 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony na podstawie postanowienia Landesgericht für ZRS Wien, wydanego dnia 7 czerwca 2004 r., w sprawie T-Mobile Austria GmbH przeciwko Republice Austrii

(Sprawa C-284/04)

(2004/C 262/24)

(Dz.U.UE C z dnia 23 października 2004 r.)

Dnia 1 lipca 2004 r. do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony na podstawie postanowienia Landesgericht für ZRS Wien (Sąd Okręgowy do Spraw Cywilnych, Wiedeń, Austria) wydanego dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie T-Mobile Austria GmbH przeciwko Republice Austrii. Landesgericht für ZRS Wien zwrócił się do Trybunału o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1) Czy art. 4 ust. 5 akapit trzeci w zw. z załącznikiem D Z 1 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG(1) z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (zwanej dalej: "szóstą dyrektywą") należy interpretować w ten sposób, iż w przypadku przyznania przez Państwo Członkowskie praw do wykorzystywania częstotliwości dla systemów telefonii komórkowej w standardzie UMTS/IMT-2000, GSM-DCS- 1800 i TETRA (zwanych dalej: "prawami do wykorzystywania częstotliwości dla systemów telefonii komórkowej") za opłatą z tytułu wykorzystywania częstotliwości chodzi o działalność w dziedzinie telekomunikacji?

2) Czy art. 4 ust. 5 akapit trzeci szóstej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, iż Państwo Członkowskie, którego prawo krajowe nie przewiduje kryterium działalności na skalę "tak niewielką [...], iż [...] bez znaczenia", określonego w art. 4 ust. 5 akapit trzeci dyrektywy (zasada de minimis), jako przesłanki dla uznania bądź nieuznania za podatnika, zatem w każdym przypadku należy je traktować jako podatnika w odniesieniu do wszelkiej działalności w zakresie telekomunikacji niezależnie od tego, czy skala takiej działalności jest niewielka i tym samym bez znaczenia?

3) Czy art. 4 ust. 5 akapit trzeci szóstej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, iż przyznanie przez Państwo Członkowskie praw do wykorzystywania częstotliwości dla systemów telefonii komórkowej w zamian za opłaty z tytułu wykorzystywania częstotliwości w łącznej wysokości 831.595.241,10 EUR (UMTS/IMT 2000) lub 98.108.326,00 EUR (kanały DCS-1800) bądź 4.832.743,47 EUR (TETRA) należy traktować jako działalność na znaczną skalę, wobec czego Państwo Członkowskie w odniesieniu do tej działalności jest uważane za podatnika?

4) Czy art. 4 ust. 5 akapit drugi szóstej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, iż sytuacja, w której Państwo Członkowskie przyznając prawa do wykorzystywania częstotliwości dla systemów telefonii komórkowej za opłatą w łącznej wysokości 831.595.241,10 EUR (UMTS/IMT 2000) lub 98.108.326,00 EUR (kanały DCS-1800) bądź 4.832.743,47 EUR (TETRA) nie opodatkowuje tych opłat podatkiem od wartości dodanej, podczas gdy osoby prywatne oferujące takie częstotliwości muszą opodatkować tę działalność podatkiem od wartości dodanej, prowadziłaby do znaczącego zakłócenia konkurencji?

5) Czy art. 4 ust. 5 akapit pierwszy szóstej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, iż działalność Państwa Członkowskiego, które przyznaje przedsiębiorcom telefonii komórkowej prawa do wykorzystywania częstotliwości dla systemów telefonii komórkowej w taki sposób, że najpierw w postępowaniu przetargowym ustala najwyższą cenę za opłatę z tytułu wykorzystywania częstotliwości, po czym częstotliwości zostają przydzielone osobie oferującej najwyższą cenę, nie jest wykonywana w ramach władzy publicznej, wobec czego Państwo Członkowskie uważane jest za podatnika w odniesieniu do tej działalności i to niezależnie od charakteru prawnego aktu, na mocy którego następuje przydział częstotliwości zgodnie z prawem krajowym Państwa Członkowskiego?

6) Czy art. 4 ust. 2 szóstej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że opisana w pytaniu piątym działalność polegająca na przyznaniu przez Państwo Członkowskie praw do wykorzystywania częstotliwości dla systemów telefonii komórkowej powinna być traktowana jako działalność gospodarcza i tym samym Państwo Członkowskie jest uważane za podatnika w odniesieniu do tej działalności?

7) Czy szóstą dyrektywę należy interpretować w ten sposób, że w przypadku ustalonych opłat z tytułu wykorzystywania częstotliwości za przyznanie praw do wykorzystywania częstotliwości dla systemów telefonii komórkowej chodzi o opłaty brutto (które zawierają już podatek od wartości dodanej) czy też o opłaty netto (do których jeszcze może być doliczony podatek od wartości dodanej)?

______

(1) Dz.U. L 145, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.