Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.141.35/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 czerwca 2009 r.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 17 grudnia 2008 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów

(Sprawa C-283/08)(1)

(2009/C 141/66)

(Dz.U.UE C z dnia 20 czerwca 2009 r.)

Język postępowania: niderlandzki

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

______

(1) Dz.U. C 223 z 30.8.2008.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.