Sprawa C-281/14 P: Societa per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO) SpA v. Komisja Europejska, Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.98.6/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 marca 2016 r.

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 21 stycznia 2016 r. - Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO) SpA/Komisja Europejska, Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA)
(Sprawa C-281/14 P) 1

(Odwołanie - Transeuropejska sieć transportowa - Pomoc finansowa - Zamknięcie - Decyzja uznająca za niekwalifikowalne niektóre koszty i ustalająca rozliczenie końcowe - Artykuł 263 akapit czwarty TFUE - Skarga o stwierdzenie nieważności - Akt podlegający zaskarżeniu - Legitymacja procesowa - Osoba inna niż beneficjent pomocy)

Język postępowania: włoski

(2016/C 098/07)

(Dz.U.UE C z dnia 14 marca 2016 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO) SpA (przedstawiciele: G. Greco, M. Muscardini i G. Carullo, avvocati)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Hottiaux i E. Montaguti, pełnomocnicy, D. Gullo, avvocato), Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) (przedstawiciele: I. Ramallo, D. Silhol i Z. Szilvássy, pełnomocnicy, A. Lanzi i M. Bozzo, avvocati)

Sentencja

1)
Odwołanie zostaje oddalone.
2)
Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio (SACBO) SpA zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 292 z 1.9.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.