Sprawa C-279/03: Komisja Wspólnot Europejskich v. Implants (International) Ltd. - OpenLEX

Sprawa C-279/03: Komisja Wspólnot Europejskich v. Implants (International) Ltd.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.106.6/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 kwietnia 2005 r.

WYROK TRYBUNAŁU

(piąta izba)

z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie C-279/03 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Implants (International) Ltd(1)

(Klauzula arbitrażowa - Zwrot wypłaconej zaliczki - Odsetki za opóźnienie - Postępowanie zaoczne)

(2005/C 106/11)

(Język postępowania: angielski)

(Dz.U.UE C z dnia 30 kwietnia 2005 r.)

W sprawie C-279/03, Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: R. Lyal i C. Giolito) przeciwko Implants (International) Ltd, z siedzibą w Cleveland (Zjednoczone Królestwo), mającej za przedmiot skargę na podstawie art. 238 WE, wniesioną w dniu 26 czerwca 2003 r., Trybunał (piąta izba), w składzie: R. Silva de Lapuerta, prezes izby, C. Gulmann i J. Klučka (sprawozdawca), sędziowie; rzecznik generalny: P. Léger, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 24 lutego 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1) Tytułem roszczenia głównego zasądza się od Implants (International) Ltd na rzecz Komisji Wspólnot Europejskich kwotę 284.000 Euro, powiększoną o odsetki za opóźnienie:

w wysokości 4,8 % rocznie, za okres od dnia 31 sierpnia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.;

6,8 % rocznie, za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia całkowitego zwrotu należnych kwot.

2) Implants (International) Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 200 z 23.08.2003

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.