Sprawa C-274/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 22 stycznia 2019 r. w sprawie T-198/17, EKETA/Komisja Europejska, wniesione w dniu 31 marca 2019 r. przez Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.182.27

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 maja 2019 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 22 stycznia 2019 r. w sprawie T-198/17, EKETA/Komisja Europejska, wniesione w dniu 31 marca 2019 r. przez Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA)
(Sprawa C-274/19 P)

Język postępowania: grecki

(2019/C 182/33)

(Dz.U.UE C z dnia 27 maja 2019 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (przedstawiciele: Vasileios Christianos, Dimitrios Karagounis, dikigori)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnoszący odwołanie wnosi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o:

1.
uchylenie wyroku Sądu z dnia 22 stycznia 2019 r., sprawa T-198/17 1 ;
2.
przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania;
3.
obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Wnoszący odwołanie utrzymuje, że zaskarżony wyrok należy uchylić z następujących powodów:

-
Zarzut pierwszy odwołania: Sąd nie orzekł zgodnie z prawem ani nie ocenił wszystkich argumentów i wszystkich dowodów przedstawionych przez EKETA. Ponadto przeinaczył on okoliczności faktyczne, które wynikają z owych dowodów, dopuścił się naruszenia prawa w odniesieniu do rozłożenia ciężaru dowodu i naruszył spoczywający na nim obowiązek uzasadnienia swojego wyroku.
-
Zarzut drugi odwołania: Sąd dopuścił się naruszenia prawa, interpretując błędnie istnienie ryzyka konfliktu interesów.
-
Zarzut trzeci odwołania: Sąd dopuścił się naruszenia prawa w ramach wykładni i stosowania zasady proporcjonalności, którą naruszył.
1 ECLI:EU:T:2019:27.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.