Sprawa C-273/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 22 stycznia 2019 r. w sprawie T-166/17, EKETA/Komisja Europejska, wniesione w dniu 31 marca 2019 r. przez Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.182.26/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 maja 2019 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 22 stycznia 2019 r. w sprawie T-166/17, EKETA/Komisja Europejska, wniesione w dniu 31 marca 2019 r. przez Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA)
(Sprawa C-273/19 P)

Język postępowania: grecki

(2019/C 182/32)

(Dz.U.UE C z dnia 27 maja 2019 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (przedstawiciele: Vasileios Christianos)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnoszący odwołanie wnosi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o:

1.
uchylenie wyroku wydanego przez Sąd Unii Europejskiej w dniu 22 stycznia 2019 r. w sprawie T-166/17 1 , jeśli chodzi o pkt 2 i 3 jego sentencji oraz odnoszące się do nich uzasadnienie;
2.
przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania;
3.
obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W drodze niniejszego odwołania wnoszący je nie kwestionuje pkt 1 sentencji ani odnoszących się do niego pkt 142, 143, 145, 171, 173, 187-189 i 191-193 zaskarżonego wyroku.

Wnoszący odwołanie utrzymuje, że należy uchylić pkt 2 i 3 sentencji oraz odnoszące się do nich punkty uzasadnienia zaskarżonego wyroku z następujących powodów:

-
Zarzut pierwszy odwołania: Sąd nie orzekł zgodnie z prawem ani nie ocenił wszystkich dowodów przedstawionych przez EKETA. Ponadto przeinaczył on okoliczności faktyczne, które wynikają ze wspomnianych dowodów, dopuścił się naruszenia prawa w odniesieniu do rozłożenia ciężaru dowodu i naruszył spoczywający na nim obowiązek uzasadnienia swojego wyroku (pkt 5 i nast. odwołania).
-
Zarzut drugi odwołania: Sąd dopuścił się naruszenia prawa, interpretując błędnie istnienie ryzyka konfliktu interesów (pkt 78 i nast. odwołania).
-
Zarzut trzeci odwołania: Sąd dopuścił się naruszenia prawa, gdyż błędnie zinterpretował ciążący na Komisji obowiązek przeprowadzenia kontroli, opierając się na międzynarodowych standardach audytu (pkt 94 i nast. odwołania).
-
Zarzut czwarty odwołania: Sąd dopuścił się naruszenia prawa w ramach wykładni zasady proporcjonalności, którą naruszył (pkt 103 i nast. odwołania).
1 ECLI: EU:T:2019:26.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.