Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.20/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Wyrok Trybunału (ósma izba izba) z dnia 10 lipca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa - Łotwa) - SIA "Kuršu zeme"/Valsts ieņēmumu dienests
(Sprawa C-273/18) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 2006/112/WE - Prawo do odliczenia naliczonego VAT - Artykuł 168 - Łańcuch dostaw towarów - Odmowa prawa do odliczenia z powodu istnienia tego łańcucha - Obowiązek właściwego organu podatkowego wykazania istnienia praktyki stanowiącej nadużycie)

Język postępowania: łotewski

(2019/C 305/24)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Sąd odsyłający

Augstākā tiesa

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: SIA "Kuršu zeme"

Strona przeciwna: Valsts ieņēmumu dienests

Sentencja

Artykuł 168 lit. a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zmienionej dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r., należy interpretować w ten sposób, że w celu odmowy prawa do odliczenia naliczonego podatku od wartości dodanej (VAT) okoliczność, iż do nabycia towarów doszło w ramach łańcucha kolejnych transakcji sprzedaży pomiędzy kilkoma osobami oraz że podatnik wszedł w posiadanie danych towarów w magazynie osoby uczestniczącej w tym łańcuchu, innej niż osoba wykazana na fakturze jako dostawca, sama w sobie nie wystarcza do stwierdzenia istnienia praktyki stanowiącej nadużycie ze strony podatnika lub innych osób uczestniczących we wspomnianym łańcuchu, ponieważ właściwy organ podatkowy jest zobowiązany do wykazania istnienia nienależnej korzyści podatkowej, jaką uzyskali ów podatnik lub owe pozostałe osoby.

1 Dz.U. C 259 z 23.7.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.