Sprawa C-272/17: K.M. Zyla v. Staatssecretaris van Financiën (orzeczenie wstępne). - OpenLEX

Sprawa C-272/17: K.M. Zyla v. Staatssecretaris van Financiën (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.93.8

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 marca 2019 r.

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 23 stycznia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden - Niderlandy) - K.M. Zyla / Staatssecretaris van Financiën
(Sprawa C-272/17) 1

Odesłanie prejudycjalne - Swobodny przepływ pracowników - Równość traktowania - Podatki dochodowe - Składki na zabezpieczenie społeczne - Pracownik, który wyjechał z państwa członkowskiego miejsca zatrudnienia w trakcie roku kalendarzowego - Zastosowanie zasady pro rata temporis do obniżki kwoty podlegającej pobraniu na poczet składek

Język postępowania: niderlandzki

(2019/C 93/09)

(Dz.U.UE C z dnia 11 marca 2019 r.)

Sąd odsyłający

Hoge Raad der Nederlanden

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: K.M. Zyla

Strona pozwana: Staatssecretaris van Financiën

Sentencja

Wykładni art. 45 TFUE należy dokonywać w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu państwa członkowskiego, które stanowi, że w ramach ustalania wysokości należnych od pracownika składek na zabezpieczenie społeczne obniżka kwoty podlegającej pobraniu przypadająca na te składki, do której pracownik jest uprawniony za dany rok kalendarzowy, jest proporcjonalna do okresu, podczas którego ten pracownik był ubezpieczony w systemie zabezpieczenia społecznego tego państwa członkowskiego, co wyłącza z tej rocznej obniżki kwotę proporcjonalną do okresu, w którym pracownik ten nie był ubezpieczony w tym systemie i zamieszkiwał w innym państwie członkowskim, i nie prowadził w nim działalności zawodowej.

1 Dz.U. C 277 z 21.8.2017.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.