Sprawa C-271/02: Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo Szwecji. - OpenLEX

Sprawa C-271/02: Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo Szwecji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.45.2/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 lutego 2005 r.

WYROK TRYBUNAŁU

(trzecia izba)

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie C-271/02 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji(1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego - Rybołówstwo - Ochrona i zarządzanie zasobami - Środki kontroli działalności w zakresie rybołówstwa)

(2005/C 45/03)

(Język postępowania: szwedzki)

(Dz.U.UE C z dnia 19 lutego 2005 r.)

W sprawie C-271/02 Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: T. van Rijn oraz C. Tufvesson) przeciwko Królestwu Szwecji (pełnomocnicy: A. Kruse oraz A. Falk), mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie na podstawie art. 226 WE uchybienia zobowiązaniom Państwa Członkowskiego, złożoną dnia 24 lipca 2002 r., Trybunał (trzecia izba), w składzie: A. Rosas, prezes izby, J.-P. Puissochet (sprawozdawca), S. von Bahr, U. Lõhmus oraz A. Ó Caoimh, sędziowie; rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 16 grudnia 2004 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1. Zaniechawszy w latach 1995 i 1996:

ustanowienia odpowiednich sposobów wykorzystania kwot, które mu zostały przyznane i przeprowadzenia inspekcji oraz innych kontroli wymaganych przez odpowiednie rozporządzenia wspólnotowe;

przyjęcia wszelkich skutecznych środków dla zapobiegania przekraczaniu kwot;

podjęcia wszelkich środków administracyjnych lub karnych, które należało zastosować wobec właścicieli statków rybackich, którzy naruszyli te rozporządzenia oraz wobec wszystkich osób odpowiedzialnych za takie naruszenie,

Królestwo Szwecji uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy art. 9 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3760/92 z dnia 20 grudnia 1992 r. ustanawiającego wspólnotowy system rybołówstwa i akwakultury oraz art. 2, art. 21 ust. 1 i 2 oraz art. 31 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiającego system kontroli nad wspólną polityką rybołówstwa.

2. Królestwo Szwecji zostaje obciążone kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 289 z 23.11.2002

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.