Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.202.13/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 marca 2017 r.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 24 marca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social no2 de Terrassa - Hiszpania) - Elena Barba Giménez/Francisca Carrión Lozano
(Sprawa C-269/16) 1

Język postępowania: hiszpański

(2017/C 202/20)

(Dz.U.UE C z dnia 24 marca 2017 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 279 z 1.8.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.