Sprawa C-267/05: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem High Court of Justice (England and Wales) Chancery Division, Patents Court z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie Oakley Inc. przeciwko Animal Ltd, H. Young Hodings plc i H. Young (Operations) Ltd, Interwenient: Secretary of State for Industry.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.229.5/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 września 2005 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem High Court of Justice (England and Wales) Chancery Division, Patents Court z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie Oakley Inc. przeciwko Animal Ltd, H. Young Hodings plc i H. Young (Operations) Ltd, Interwenient: Secretary of State for Industry

(Sprawa C-267/05)

(2005/C 229/10)

(Język postępowania: angielski)

(Dz.U.UE C z dnia 17 września 2005 r.)

W dniu 27 czerwca 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem High Court of Justice (England and Wales) Chancery Division, Patents Court z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie Oakley Inc. przeciwko Animal Ltd, H. Young Hodings plc i H. Young (Operations) Ltd, Interwenient: Secretary of State for Industry.

High Court of Justice (England and Wales) Chancery Division, Patents Court zwrócił się do Trybunału o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy zgodnie z dyrektywą 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów(1) przepisy wprowadzone przez Państwo Członkowskie po dacie określonej w art. 19 dyrektywy, w zakresie w jakim wspomniane przepisy mają znaczenie dla wykonywania prawa do dokonania odstępstwa określonego w art. 11 ust. 8 dyrektywy, pomimo tego mogą być, zgodnie z prawem wspólnotowym, ważne w części? Tudzież czy możliwość dokonania odstępstwa stworzona Państwom Członkowskim w art. 11 ust. 8 dyrektywy wygasa całkowicie i w pełni po dacie określonej w art. 19 dyrektywy?

______

(1) Dz.U. L 289 z 28.10.1998, str. 28

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.