Sprawa C-265/04: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym skierowany mocą postanowienia przez Kammarrätten w Sundsvall z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie Margaretha Bouanich przeciwko Skatteverket.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.228.22/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 września 2004 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym skierowany mocą postanowienia przez Kammarrätten w Sundsvall z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie Margaretha Bouanich przeciwko Skatteverket

(Sprawa C-265/04)

(2004/C 228/43)

(Dz.U.UE C z dnia 11 września 2004 r.)

Do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich został wniesiony wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony mocą postanowienia Kammarrätten (administracyjnego sądu apelacyjnego) w Sundsvall wydanego dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie Margaretha Bouanich przeciwko Skatteverket (urzędowi podatkowemu), który został doręczony do sekretariatu Trybunału dnia 24 czerwca 2004 r.

Kammarrätten zwrócił się do Trybunału o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1) Czy artykuły 56 i 58 Traktatu WE zezwalają, aby Państwo Członkowskie nakładało podatek na kwotę, jaką płaci spółka akcyjna z siedzibą w tym Państwie Członkowskim tytułem odkupu akcji, jak na dywidendę, bez prawa do obniżki z tytułu kosztu odkupu akcji, jeżeli jest ona wypłacona posiadaczowi akcji, który nie ma siedziby lub stałego miejsca pobytu w tym Państwie Członkowskim, podczas gdy kwotę wypłaconą tytułem odkupu akcji przez taki zakład posiadaczowi akcji, który ma siedzibę lub stałe miejsce pobytu w tym państwie, traktuje się zamiast tego jako przychód kapitału, z prawem do obniżki z tytułu kosztu odkupu akcji?

2) W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej na pierwsze pytanie: Gdy w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Państwem Członkowskim, gdzie spółka akcyjna ma swoją siedzibę i Państwem Członkowskim, gdzie zamieszkuje posiadacz akcji ustanawia się niższą stawkę podatku pobieranego w związku z kwotą, która została wypłacona z tytułu odkupu akcji posiadaczowi akcji w pierwszym wspomnianym państwie i posiadaczowi akcji w drugim państwie, na podstawie komentarza do Modelowej Konwencji Podatkowej OECD, a ponadto zezwala się na obniżkę odpowiadającą wartości nominalnej odkupionych akcji, czy w związku z tym powyżej przywołane artykuły zezwalają na stosowanie przez Państwo Członkowskie opisanych zasad?

3) Czy artykuły 43 i 48 Traktatu WE zezwalają, aby Państwa Członkowskie stosowały opisane powyżej zasady?

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.