Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.35.4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 29 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Münster - Niemcy) - Harry Mensing / Finanzamt Hamm
(Sprawa C-264/17) 1

Odesłanie prejudycjalne - Podatki - Podatek od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł 314 - Artykuł 316 - Artykuł 322 - Procedury szczególne dotyczące dzieł sztuki - Procedura marży - Podatnicy-pośrednicy - Dostawa dzieł sztuki przez twórców lub ich następców prawnych - Transakcje wewnątrzwspólnotowe - Brak zgody krajowych organów podatkowych na wybór podatnika w zakresie stosowania procedury marży - Warunki stosowania - Prawo do odliczenia podatku naliczonego - Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 35/05)

(Dz.U.UE C z dnia 28 stycznia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Finanzgericht Münster

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Harry Mensing

Strona przeciwna: Finanzamt Hamm

Sentencja

1) Artykuł 316 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że podatnik-pośrednik może dokonać wyboru stosowania procedury marży w odniesieniu do sprzedaży dzieł sztuki, które zostały mu wcześniej dostarczone przez twórców lub ich następców prawnych w ramach zwolnionej z podatku dostawy wewnątrzwspólnotowej, choć osoby te nie należą do kategorii osób wymienionych w art. 314 tej dyrektywy.
2) Podatnik-pośrednik nie może dokonać wyboru stosowania procedury marży przewidzianej w art. 316 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2006/ 112 w odniesieniu do dostaw dzieł sztuki, które zostały mu wcześniej dostarczone w ramach zwolnionej z podatku dostawy wewnątrzwspólnotowej, oraz jednocześnie ubiegać się o prawo do odliczenia naliczonego podatku od wartości dodanej w sytuacji, gdy prawo takie jest wykluczone na mocy art. 322 lit. b) tej dyrektywy, jeżeli przepis ten nie został transponowany do prawa krajowego.
1 Dz.U. C 283 z 28.8.2017
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.