Sprawa C-262/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Polymeles Protodikeio Athinon (Grecja) w dniu 28 marca 2019 r. - RM, SN/Agrotiki Trapeza tis Ellados AE.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.187.51

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 czerwca 2019 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Polymeles Protodikeio Athinon (Grecja) w dniu 28 marca 2019 r. - RM, SN/Agrotiki Trapeza tis Ellados AE
(Sprawa C-262/19)

Język postępowania: grecki

(2019/C 187/55)

(Dz.U.UE C z dnia 3 czerwca 2019 r.)

Sąd odsyłający

Polymeles Protodikeio Athinon

Strony

Strona powodowa: RM, SN.

Strona pozwana: Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

Pytania prejudycjalne

1)
Czy przepis przewidziany w art. 70 ust. 1 ustawy 4235/2014, stanowiący, co następuje: "[...] W odniesieniu do hipotek lub wzmianek dotyczących hipotek wpisanych w odpowiednich księgach wieczystych i ewentualnie przez właściwy sąd wieczystoksięgowy na rzecz banku »ΑGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS Α.Ε.« (zwanego dalej bankiem), już objętego procedurą likwidacji szczególnej, wobec rolników będących osobami fizycznymi lub rolników będących osobami fizycznymi i osobami trzecimi, które to hipoteki lub wzmianki o hipotekach obciążają nieruchomości rolne tychże rolników lub ich urządzenia do produkcji rolnej jako zabezpieczenie wszystkich wierzytelności banku wynikających z pożyczek - kwoty kapitału, odsetek, odsetek za zwłokę, w tym odsetek od zaległych odsetek oraz od odsetek za zwłokę, składek, kosztów lub wydatków i innych środków określonych w odpowiedniej umowie o finansowanie - w celu udzielenia rolnikom będącym osobami fizycznymi krótko- i średnioterminowego finansowania we wspomnianym banku, które odnosi się wyłącznie do ich działalności rolnej i którego spłata jest opóźniona w całości lub w części, kwotę finansowania, dla której została wpisana hipoteka lub wzmianka dotycząca hipoteki, ogranicza się do stu dwudziestu procent (120 %) finansowanego kapitału, pod warunkiem że wszystkie wyżej wymienione wierzytelności banku wynikające z finansowania nie przekraczają (w tym kwoty już spłacone) dwukrotności kapitału początkowego, natomiast ograniczenie do dwukrotności kapitału uzyskanego finansowania stosuje się, jeżeli wszystkie wyżej wymienione wierzytelności przekraczają dwukrotność kapitału początkowego w chwili wejścia w życie niniejszego artykułu, a od tej chwili finansowanie staje się zaległe i wymagalne, o ile już nie stało się zaległe i wymagalne. W przypadku wpisania hipoteki lub wzmianki dotyczącej hipoteki, która obciąża więcej niż jedną nieruchomość rolną rolnika będącego osobą fizyczną lub rolnika będącego osobą fizyczną i osobą trzecią, bank ogranicza hipotekę lub wzmiankę dotyczącą hipoteki do jednej lub więcej nieruchomości zabezpieczających wierzytelność banku do wysokości określonych progów, a w pierwszej kolejności do tej lub do tych nieruchomości, które nie stanowią pierwszego mieszkania lub głównego magazynu dostaw rolnych rolnika lub osoby trzeciej", należy interpretować w ten sposób, że przepis ów jest objęty pojęciem pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?
2)
Czy przepis ten, przewidziany w art. 70 ust. 1 ustawy 4235/2014, jest zgodny z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?
3)
Czy przepis ten, przewidziany w art. 70 ust. 1 ustawy 4235/2014, można uznać za zgodny z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.