Sprawa C-261/20: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 18 stycznia 2022 r. - Thelen Technopark Berlin GmbH v. MN - OpenLEX

Sprawa C-261/20: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 18 stycznia 2022 r. - Thelen Technopark Berlin GmbH v. MN

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.119.11/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 marca 2022 r.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 18 stycznia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof - Niemcy) - Thelen Technopark Berlin GmbH / MN
(Sprawa C-261/20) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Swoboda świadczenia usług - Artykuł 49 TFUE - Dyrektywa 2006/123/WE - Artykuł 15 - Wynagrodzenia architektów i inżynierów - Obowiązujące usługodawcę taryfy minimalne - Bezpośrednia skuteczność - Wyrok stwierdzający uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego wydany w toku postępowania przed sądem krajowym]

Język postępowania: niemiecki

(2022/C 119/15)

(Dz.U.UE C z dnia 14 marca 2022 r.)

Sąd odsyłający

Bundesgerichtshof

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca skargę rewizyjną: Thelen Technopark Berlin GmbH

Druga strona postępowania: MN

Sentencja

Prawo Unii należy interpretować w ten sposób, że sąd krajowy rozpoznający spór toczący się wyłącznie między jednostkami nie jest zobowiązany, wyłącznie na mocy tego prawa, do odstąpienia od stosowania uregulowania krajowego, które ustala, z naruszeniem art. 15 ust. 1, art. 15 ust. 2 lit. g) i art. 15 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/123/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, stawki minimalne wynagrodzenia za usługi architektów i inżynierów, a także przewiduje, że uzgodnienia stanowiące odstępstwo od tego uregulowania są bezskuteczne, z zastrzeżeniem jednak, po pierwsze, możliwości, by sąd ten odstąpił od stosowania tego uregulowania na mocy prawa krajowego w ramach takiego sporu, a po drugie, prawa poszkodowanego w wyniku niezgodności prawa krajowego z prawem Unii do żądania naprawienia wyrządzonej mu z tego tytułu szkody.

1 Dz.U. C 313 z 21.9.2020.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.