Dz.U.UE.C.2019.4.3/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 25 października 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias - Grecja) - Anodiki Services EPE / GNA, O Evangelismos - Ofthalmiatreio Athinon - Polykliniki, Geniko Ogkologiko Nosokomeio Kifisias - (GONK) "Oi Agioi Anargyroi"
(Sprawa C-260/17) 1

Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 10 lit. g) - Wyłączenia z zakresu stosowania - Umowy o pracę - Pojęcie - Decyzje szpitali publicznych o zawarciu umów o pracę na czas określony w celu zaspokojenia potrzeb z zakresu gastronomii, dostarczania posiłków i sprzątania - Dyrektywa 89/665/EWG - Artykuł 1 - Prawo do wniesienia środka prawnego

Język postępowania: grecki

Sąd odsyłający

(2019/C 4/04)

(Dz.U.UE C z dnia 7 stycznia 2019 r.)

Symvoulio tis Epikrateias

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Anodiki Services EPE

Strona pozwana: GNA O Evangelismos - Ofthalmiatreio Athinon - Polykliniki, Geniko Ogkologiko Nosokomeio Kifisias - (GONK) "Oi Agioi Anargyroi"

przy udziale: Arianthi Ilia EPE, Fasma AE, Mega Sprint Guard AE, ICM - International Cleaning Methods AE, Myservices Security and Facility AE, Kleenway OE, GEN - KA AE, Geniko Nosokomeio Athinon "Georgios Gennimatas", Ipirotiki Facility Services AE

Sentencja

1) Artykuł 10 lit. g) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, zmienionej rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r., należy interpretować w ten sposób, że pojęcie "umów o pracę", o którym mowa w tym przepisie, obejmuje umowy o pracę takie jak te będące przedmiotem postępowania głównego, a mianowicie indywidualne umowy o pracę na czas określony zawierane z wybranymi kandydatami na podstawie obiektywnych kryteriów, takich jak okres pozostawania bez pracy, wcześniejsze doświadczenie oraz liczba niepełnoletnich dzieci.
2) Przepisy dyrektywy 2014/24, zmienionej rozporządzeniem delegowanym 2015/2170, art. 49 i 56 TFUE, zasady równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności oraz art. 16 i 52 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej nie znajdują zastosowania do decyzji organu władzy publicznej o zawarciu umów o pracę, takich jak te będące przedmiotem postępowania głównego, w celu wykonania pewnych zadań związanych ze spoczywającym na nim obowiązkiem działania w interesie publicznym.
3) Artykuł 1 ust. 1 dyrektywy Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane, zmienionej dyrektywą 2014/23/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r., należy interpretować w ten sposób, że decyzja instytucji zamawiającej o zawarciu z osobami fizycznymi umów o pracę dotyczących świadczenia pewnych usług bez konieczności stosowania procedury udzielania zamówień publicznych zgodnie z dyrektywą 2014/24, zmienioną rozporządzeniem delegowanym 2015/2170, podjęta z tego względu, że - zdaniem rzeczonej instytucji zamawiającej - umowy te nie są objęte zakresem zastosowania tej dyrektywy, może być przedmiotem skargi wniesionej na podstawie wspomnianego przepisu przez podmiot gospodarczy, który ma uzasadniony interes w tym, by uczestniczyć w realizacji zamówienia publicznego o takim samym przedmiocie jak wspomniane umowy i według którego wchodzą one w zakres stosowania tej dyrektywy.
1 Dz.U. C 239 z 24.7.2017