Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.12/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 10 lipca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hessisches Finanzgericht - Niemcy) - Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung/Hauptzollamt Frankfurt am Main
(Sprawa C-26/18) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Unia celna - Rozporządzenie (EWG) nr 2913/92 - Artykuły 202 i 203 - Należności celne przywozowe - Powstanie długu celnego z powodu naruszenia przepisów celnych - Podatki - Podatek od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł 2 ust. 1 lit. d) i art. 30 - VAT w przywozie - Zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego - Pojęcie "przywozu" towaru - Wymóg wejścia towaru do obrotu gospodarczego w Unii Europejskiej - Przewóz tego towaru do państwa członkowskiego innego niż to, w którym powstał dług celny)

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 305/14)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Sąd odsyłający

Hessisches Finanzgericht

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung Strona przeciwna: Hauptzollamt Frankfurt am Main

Sentencja

Artykuł 2 ust. 1 lit. d) i art. 30 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, iż w sytuacji, w której dany towar został wprowadzony na terytorium Unii Europejskiej, aby móc uznać, że towar ten wszedł do obrotu gospodarczego Unii w danym państwie członkowskim, nie wystarcza, by w odniesieniu do tego towaru doszło do naruszenia przepisów celnych w tym państwie, które to naruszenie spowodowało powstanie w tym samym państwie długu celnego w przywozie, jeżeli zostanie ustalone, że wspomniany towar został przewieziony do innego państwa członkowskiego, ostatecznego miejsca jego przeznaczenia, w którym to państwie był przedmiotem konsumpcji i w związku z tym zobowiązanie w zakresie VAT w przywozie powstaje wyłącznie w tym drugim państwie członkowskim.

1 Dz.U. C 152 z 30.4.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.