Sprawa C-255/09: Komisja Europejska v. Republika Portugalska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.370.9/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 grudnia 2011 r.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 27 października 2011 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej

(Sprawa C-255/09)(1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Artykuł 49 WE - Zabezpieczenie społeczne - Ograniczenie swobody świadczenia usług - Pozaszpitalne koszty leczenia poniesione w innym państwie członkowskim - Brak zwrotu kosztów tudzież zwrot uzależniony od uzyskania uprzedniej zgody)

(2011/C 370/12)

Język postępowania: portugalski

(Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: E. Traversa i M. França, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Portugalska (przedstawiciele: L. Inez Fernandes, M.L. Duarte, A. Veiga Correia i P. Oliveira, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Republika Finlandii (przedstawiciel: A. Guimaraes-Purokoski, pełnomocnik), Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: J.M. Rodríguez Cárcamo, pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Naruszenie art. 49 WE - Zwrot pozaszpitalnych kosztów leczenia poniesionych zagranicą - Uprzednia zgoda - Ścisłe warunki

Sentencja

1)
Nie ustanawiając, z wyjątkiem wystąpienia okoliczności przewidzianych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, w brzmieniu zmienionym i zaktualizowanym rozporządzeniem Rady (WE) nr 118/97 z dnia 2 grudnia 1996 r., w brzmieniu zmienionym ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1992/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r., możliwości zwrotu kosztów pozaszpitalnych świadczeń zdrowotnych poniesionych w innym państwie członkowskim, które nie obejmują użycia aparatury medycznej wymagającej znacznych nakładów i zostały wymienione w sposób wyczerpujący w przepisach krajowych, lub jeżeli Decreto-Lei nr 177/92 z dnia 13 sierpnia 1992 r. ustanawiający warunki zwrotu kosztów leczenia poniesionych za granicą dopuszcza możliwość zwrotu kosztów wspomnianych świadczeń, uzależniając zwrot od uzyskania uprzedniej zgody, Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 49 WE.
2)
Republika Portugalska i Komisja Europejska pokrywają własne koszty.
3)
Królestwo Hiszpanii i Republika Finlandii pokrywają własne koszty.
______

(1) Dz.U. C 205 z 29.8.2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.