Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.19

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 10 lipca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden - Niderlandy) - Staatssecretaris van
Financiën/CEVA Freight Holland BV
(Sprawa C-249/18) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Kodeks celny - Zgłoszenie celne - Błędne wskazanie podpozycji nomenklatury scalonej - Decyzja określająca wysokość należności celnych - Artykuł 78 kodeksu celnego - Rewizja zgłoszenia - Zmiana wartości transakcyjnej - Artykuł 221 kodeksu celnego - Termin przedawnienia prawa do pokrycia długu celnego - Przerwanie biegu)

(2019/C 305/23)

Język postępowania: niderlandzki

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Sąd odsyłający

Hoge Raad der Nederlanden

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Staatssecretaris van Financiën

Strona przeciwna: CEVA Freight Holland BV

Sentencja

1) Artykuł 78 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (WE) 2700/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2000 r., należy interpretować w ten sposób, że w przypadku gdy zgłaszający ma prawo wyboru ceny towarów sprzedanych w celu wywozu na obszar Unii Europejskiej, która może zostać uznana za podstawę oceny do celów określenia ich wartości celnej, a z kontroli po zwolnieniu towarów wynika, iż sporządzone przez niego zgłoszenie celne zawiera błędną klasyfikację celną danych towarów, skutkującą zastosowaniem wyższego cła, na podstawie owego art. 78 może on domagać się rewizji tego zgłoszenia w celu zastąpienia pierwotnie wskazanej ceny niższą ceną transakcyjną dla obniżenia wysokości swojego długu celnego.
2) Artykuł 221 ust. 1 i 3 rozporządzenia nr 2913/92, zmienionego rozporządzeniem nr 2700/2000, należy interpretować w te n sposób, że do państw członkowskich należy określenie - przy poszanowaniu zasad skuteczności i równoważności - daty, w której należy dokonać powiadomienia dłużnika o kwocie należności celnych, aby przerwać bieg trzyletniego terminu przedawnienia, po upływie którego dług celny wygasa.
1 Dz.U. C 276 z 6.8.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.