Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.221.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 lipca 2017 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court (Irlandia) w dniu 12 maja 2017 r. - Ryanair Ltd/The Revenue Commissioners
(Sprawa C-249/17)

Język postępowania: angielski

(2017/C 221/19)

(Dz.U.UE C z dnia 10 lipca 2017 r.)

Sąd odsyłający

Supreme Court

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Ryanair Ltd

Druga strona postępowania: The Revenue Commissioners

Pytania prejudycjalne

1) Czy przyszły zamiar świadczenia usług w zakresie zarządzania na rzecz przejmowanej spółki w przypadku udanego jej przejęcia jest wystarczający dla ustalenia, że potencjalny nabywca prowadzi działalność gospodarczą do celów art. 4 szóstej dyrektywy VAT 1 , w związku z czym VAT obciążający potencjalnego nabywcę z tytułu towarów lub usług wyświadczonych w celu doprowadzenia do rzeczonego przejęcia może być potencjalnie uważany za podatek naliczony na poczet zamierzonej działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie zarządzania; oraz
2) Czy zachodzi wystarczający "bezpośredni i ścisły związek", wskazany jako przesłanka przez Trybunał Sprawiedliwości w wyroku Cibo 2 , między specjalistycznymi usługami wyświadczonymi w kontekście takiego potencjalnego przejęcia, a transakcjami sprzedaży, to znaczy potencjalnym świadczeniem usług w zakresie zarządzania na rzecz przejmowanej spółki w przypadku udanego jej przejęcia, który uprawniałby do odliczenia VAT od tychże specjalistycznych usług?
1 Szósta dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. 1977, L 145, s. 1).
2 Wyroku z dnia 27 września 2001 r. w sprawie Cibo Participations SA/Directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais, C-16/00, EU: C:2001:495
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.