Sprawa C-249/02: Republika Portugalska v. Komisja Wspólnot Europejskich. - OpenLEX

Sprawa C-249/02: Republika Portugalska v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.6.6/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 stycznia 2005 r.

WYROK TRYBUNAŁU

(druga izba)

z dnia 11 listopada 2004 r.

w sprawie C-249/02 Republika Portugalska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich(1)

(Rolnictwo - Wspólna polityka rolna - Finansowanie przez EFOGR - Rzeczywiste wydatki Państwa Członkowskiego niższe niż prognozy wydatków, które przedstawiło Komisji - Uprawnienie Komisji do zmniejszenia kwot wypłacanych tytułem zaliczek - Pismo dyrektora generalnego Komisji informujące Państwo Członkowskie o takim zmniejszeniu - Akt wywołujący wiążące skutki prawne)

(2005/C 6/09)

(Język postępowania: portugalski)

(Dz.U.UE C z dnia 8 stycznia 2005 r.)

W sprawie C-249/02, Republika Portugalska (pełnomocnik L. Fernandes, adwokaci C. Botelho Moniz oraz E. Maia Cadete) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnik L. Visaggio, adwokat N. Castro Marques) mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie nieważności w trybie art. 230 WE, wniesioną dnia 1 lipca 2002 r. Trybunał (druga izba), w składzie: C. W. A. Timmermans, prezes izby, C. Gulmann, J.-P. Puissochet (sprawozdawca), R. Schintgen i J. N. Cunha Rodrigues sędziowie; rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer, sekretarz: Múgica Arzamendi, główny administrator, wydał w dniu 11 listopada 2004 r. wyrok zawierający następujące rozstrzygnięcie:

1) Decyzja zawarta w piśmie dyrektora generalnego dyrekcji generalnej ds. rolnictwa Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie zmniejszenia zaliczek finansowych przydzielonych na rok budżetowy 2002 na podstawie art. 39 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) 1750/1999 z dnia 23 lipca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) w brzmieniu zmienionym ostatnio rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1763/2001 z dnia 6 września 2001 r. jest nieważna.

2) Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami.

______

(1) Dz.U. C 219 z 14.9.2002.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.