Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.35.3/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 29 listopada 2018 r. - Bank Tejarat / Rada Unii Europejskiej
(Sprawa C-248/17 P) 1

Odwołanie - Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające podjęte wobec Islamskiej Republiki Iranu - Zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych - Stwierdzenie przez Sąd nieważności umieszczenia w wykazie - Ponowne umieszczenie w wykazie - Powód umieszczenia w wykazie dotyczący wspierania rządu Iranu oraz pomocy w nabywaniu zakazanych towarów i technologii - Zakres - Finansowanie projektów w sektorze naftowym i gazowym - Dowody pochodzące sprzed daty pierwszego umieszczenia w wykazie - Okoliczności faktyczne znane przed pierwszym umieszczeniem w wykazie - Artykuł 266 TFUE - Powaga rzeczy osądzonej - Zakres - Skuteczna ochrona sądowa

Język postępowania: angielski

(2019/C 35/03)

(Dz.U.UE C z dnia 28 stycznia 2019 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Bank Tejarat (przedstawiciele: S. Zaiwalla, P. Reddy oraz A. Meskarian, Solicitors, M. Brindle QC, T. Otty QC, R. Blakeley, Barrister)

Druga strona postępowania: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: J. Kneale oraz M. Bishop, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.
2) Bank Tejarat zostaje obciążony własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez Radę Unii Europejskiej.
1 Dz.U. C 249 z 31.7.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.