Sprawa C-248/12 P: Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development v. Komisja Europejska. - OpenLEX

Sprawa C-248/12 P: Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.184.2/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 czerwca 2014 r.

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 6 marca 2014 r. - Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development przeciwko Komisji Europejskiej

(Sprawa C-248/12 P) 1

(Odwołanie - EFOGR, EFRG i EFRROW - Wydatki wyłączone z finansowania Unii Europejskiej - Dopuszczalność skargi o stwierdzenie nieważności - Sytuacja skarżącej, której sporna decyzja nie dotyczy bezpośrednio)

Język postępowania: angielski

(2014/C 184/02)

(Dz.U.UE C z dnia 16 czerwca 2014 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development (przedstawiciel: K. Brown, solicitor)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciel: N. Donnelly i P. Rossi, pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie od postanowienia Sądu (ósma izba) z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie T-453/10 Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development przeciwko Komisji, którym Sąd odrzucił jako niedopuszczalną skargę o częściowe stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 2010/399/UE (notyfikowanej jako dokument nr C (2010) 4894) z dnia 15 lipca 2010 r. wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w zakresie, w jakim wyłącza ona z tego finansowania niektóre wydatki poniesione przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Dz.U. L 184, s.6)

Sentencja

1)
Odwołanie zostaje odrzucone.
2)
Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development ponosi koszty związane z niniejszym odwołaniem.
1 Dz.U. C 200 z 7.7.2012.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.