Sprawa C-245/02: Anheuser-Busch, Inc. v. Budějovický Budvar, národní podnik (orzeczenie wstępne). - OpenLEX

Sprawa C-245/02: Anheuser-Busch, Inc. v. Budějovický Budvar, národní podnik (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.6.5/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 stycznia 2005 r.

WYROK TRYBUNAŁU

(wielka izba)

z dnia 16 listopada 2004 r.

w sprawie C-245/02, Anheuser-Busch, Inc. przeciwko Budějovický Budvar, národní podnik(1) (wniosek Korkein oikeus o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym)

(Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu - Art. 2 ust. 1, art. 16 ust. 1 i art. 70 Porozumienia TRIPS - Znaki towarowe - Zakres wyłącznego prawa właściciela do znaku towarowego - Domniemane używanie oznaczenia jako nazwy handlowej)

(2005/C 6/08)

(Język postępowania: fiński)

(Dz.U.UE C z dnia 8 stycznia 2005 r.)

W sprawie C- 245/02, mającej za przedmiot wniosek, który wpłynął do Trybunału w dniu 5 lipca 2004 r., o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Korkein oikeus (Finlandia), postanowieniem z dnia 3 lipca 2002 r., w postępowaniu: Anheuser-Busch, Inc. przeciwko Budějovický Budvar, národní podnik, Trybunał (wielka izba), w składzie: V. Skouris, Prezes, P. Jann, C. W. A. Timmermans (sprawozdawca), A. Rosas i R. Silva de Lapuerta, prezesi izb, C. Gulmann, R. Schintgen, N. Colneric, S. von Bahr, J. N. Cuncha Rodrigues i K. Schiemann, sędziowie; rzecznik generalny: A. Tizzano, sekretarz: Múgica Arzamendi, główny administrator, wydał w dniu 16 listopada 2004 r. wyrok zawierający następujące rozstrzygniecie:

1) Porozumienie w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej (Porozumienie TRIPS), znajdujące się w załączniku 1 C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizacje Handlu, zatwierdzonym w imieniu Wspólnoty odnośnie dziedzin wchodzących w zakres jej kompetencji decyzją Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r., znajduje zastosowanie w przypadku zaistnienia konfliktu między znakiem towarowym a oznaczeniem, któremu zarzuca się, iż narusza prawa do tego znaku, w przypadku, gdy rzeczony konflikt zaistniał przed dniem wprowadzenia Porozumienia TRIPS, ale trwa nadal po tym dniu.

2) Nazwa handlowa może stanowić oznaczenie w rozumieniu art. 16 ust. 1 pierwsze zdanie Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Porozumienia TRIPS). Przepis ten ma na celu przyznanie właścicielowi znaku towarowego wyłącznego prawa zabraniania osobie trzeciej używania tego znaku, jeśli przedmiotowe używanie rzeczywiście bądź potencjalnie narusza funkcje znaku towarowego, a w szczególności zasadniczą jego funkcję, jaką jest gwarancja dla konsumentów co do pochodzenia towaru.

Wyjątki przewidziane w art. 17 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Porozumienia TRIPS) mają w szczególności na celu umożliwienie osobie trzeciej używania oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku towarowego dla wskazania własnej nazwy handlowej, pod warunkiem jednak, że używanie to jest zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

3) Nazwa handlowa, która nie jest ani zarejestrowana, ani nie jest utwierdzona w wyniku używania w Państwie Członkowskim, w którym zarejestrowany jest znak towarowy i w którym żąda się ochrony spornej nazwy handlowej, może zostać uznana za prawo istniejące wcześniej w rozumieniu art. 16 ust. 1 trzecie zdanie Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Porozumienia TRIPS), jeśli właściciel nazwy handlowej posiada uprawnienie wchodzące w materialny i czasowy zakres stosowania tego Porozumienia powstałe wcześniej niż znak towarowy, z którym rzekomo pozostaje w sprzeczności, a które pozwala mu na używanie oznaczenia identycznego lub podobnego do tego znaku.

______

(1) Dz.U. C 219 z 14.9.2002.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.