Sprawa C-244/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 19 maja 2010 r. - Mesopotamia Broadcast A/S METV przeciwko Republice Federalnej Niemiec.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.234.20/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 sierpnia 2010 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 19 maja 2010 r. - Mesopotamia Broadcast A/S METV przeciwko Republice Federalnej Niemiec

(Sprawa C-244/10)

(2010/C 234/32)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 28 sierpnia 2010 r.)

Sąd krajowy

Bundesverwaltungsgericht

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Mesopotamia Broadcast A/S METV

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec

Pytanie prejudycjalne

Do Trybunału Sprawiedliwości wnosi się o wydanie orzeczenia w przedmiocie pytania, czy i ewentualnie w jakich warunkach zastosowanie krajowego przepisu dotyczącego zakazu działalności stowarzyszenia z powodu podważenia idei porozumienia między narodami objęte jest dziedziną skoordynowaną w dyrektywie Rady 89/552/EWG(1) z dnia 3 października 1989 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej, w brzmieniu dyrektywy zmieniającej 97/36/WE(2) z dnia 30 czerwca 1997 r., i w konsekwencji wyłączone na podstawie art. 2a tej dyrektywy?

______

(1) Dyrektywa Rady 89/552/EWG z dnia 3 października 1989 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (Dz.U. L 298, s. 23).

(2) Dyrektywa 97/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1997 r. zmieniająca dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (Dz.U. L 202, s. 60).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.