Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.18

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 3 lipca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Varhoven administrativen sad - Bułgaria) - "UniCredit Leasing" EAD/Direktor na Direktsia "Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika" - Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (NAP)
(Sprawa C-242/18) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) - Podstawa opodatkowania - Obniżenie - Zasada neutralności podatkowej - Rozwiązanie umowy leasingu z uwagi na nie wywiązanie się z płatności rat z tytułu umowy leasingu - Decyzja korygująca - Zakres stosowania - Transakcje podlegające opodatkowaniu - Dostawa towarów dokonywana odpłatnie - Zapłata "odszkodowania" w przypadku rozwiązania umowy przed końcem okresu jej obowiązywania - Właściwość Trybunału)

Język postępowania: bułgarski

(2019/C 305/22)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Sąd odsyłający

Varhoven administrativen sad

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca:"UniCredit Leasing" EAD

Strona pozwana: Direktor na Direktsia "Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika" - Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsional-nata agentsia za prihodite (NAP)

Sentencja

1) Artykuł 90 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że w przypadku rozwiązania umowy leasingu pozwala on na obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej obliczonej ryczałtowo w decyzji korygującej w odniesieniu do wszystkich rat z tytułu umowy leasingu należnych za cały okres obowiązywania umowy, nawet jeśli decyzja ta stała się prawomocna i stanowi zatem "trwały akt administracyjny" ustalający, zgodnie z prawem krajowym, zaległość podatkową.
2) Artykuł 90 dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym brak zapłaty części rat należnych z tytułu umowy leasingu za okres od dnia zaprzestania płatności do dnia rozwiązania umowy, które to rozwiązanie nie ma mocy wstecznej, z jednej strony, oraz brak zapłaty odszkodowania należnego w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy, odpowiadającego sumie wszystkich niezapłaconych rat z tytułu umow y leasingu do końca okresu obowiązywania tej umowy, z drugiej strony, stanowią przypadki niewywiązania się z płatności, któr e mogą być objęte odstępstwem od obowiązku obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej, przewidzianego w ust. 2 tego artykułu, chyba że podatnik wykaże uzasadnione prawdopodobieństwo, iż dług nie zostanie uregulowany, czego ustalenie należy do sądu odsyłającego.
1 Dz.U. C 211 z 18.6.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.