Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.213.6

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 lipca 2017 r.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 4 maja 2017 r. - RFA International, LP/Komisja
(Sprawa C-239/15 P) 1

(Odwołanie - Dumping - Przywóz żelazokrzemu pochodzącego z Rosji - Odrzucenie wniosków o zwrot uiszczonego cła antydumpingowego)

Język postępowania: angielski

(2017/C 213/04)

(Dz.U.UE C z dnia 3 lipca 2017 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: RFA International, LP (przedstawiciele: adwokat B. Evtimov, adwokat E. Borovikov i D. O'Keeffe, solicitor)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: J.-F. Brakeland, P. Němečková i A. Stobiecka-Kuik, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.
2) RFA International LP zostaje obciążona kosztami postępowania
1 Dz.U. C 270 z 17.8.2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.