Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.55.7/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 lutego 2011 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 16 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Berlin - Niemcy) - Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG przeciwko BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

(Sprawa C-239/09)(1)

(Pomoc państwa - Pomoc przyznana przez Republikę Federalną Niemiec na zakup gruntów - Program prywatyzacji gruntów i restrukturyzacji rolnictwa w nowych landach niemieckich)

(2011/C 55/11)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 19 lutego 2011 r.)

Sąd krajowy

Landgericht Berlin

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. K

Strona pozwana: BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Landgericht Berlin - Wykładnia art. 87 WE - Pomoc państwa - Prywatyzacja gruntów w nowych landach niemieckich - Nabycie gruntów za cenę ustaloną zgodnie z przepisem krajowym przewidującym oszacowanie wartości rynkowej gruntów na podstawie kryteriów regionalnych, która to cena jest niższa od ich rzeczywistej wartości handlowej

Sentencja

Artykuł 87 WE należy interpretować w ten sposób, iż nie stoi on na przeszkodzie obowiązywaniu regulacji krajowej przewidującej metody obliczeniowe do określenia wartości gruntów do użytku rolnego i leśnego wystawionych na sprzedaż przez władze publiczne w ramach planu prywatyzacji takie jak metody ustanowione w § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie nabywania gruntów (Flächenerwerbsverordnung) z dnia 20 grudnia 1995 r., o ile metody te przewidują aktualizację cen w przypadkach ich znacznego wzrostu, w taki sposób że cena faktycznie zapłacona przez kupującego będzie jak najbliższa wartości rynkowej tych gruntów.

______

(1) Dz.U. C 220 z 12.9.2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.