Sprawa C-236/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 12 lutego 2021 r. w sprawie T-19/20, sprd.net /... - OpenLEX

Sprawa C-236/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 12 lutego 2021 r. w sprawie T-19/20, sprd.net / EUIPO - Shirtlabor, wniesione w dniu 12 kwietnia 2021 r. przez sprd.net AG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.471.15/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 listopada 2021 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 12 lutego 2021 r. w sprawie T-19/20, sprd.net / EUIPO - Shirtlabor, wniesione w dniu 12 kwietnia 2021 r. przez sprd.net AG
(Sprawa C-236/21 P)

Język postępowania: niemiecki

(2021/C 471/21)

(Dz.U.UE C z dnia 22 listopada 2021 r.)

Strony

Wnosząca odwołanie: sprd.net AG (przedstawiciel: J. Hellenbrand, Rechtsanwalt)

Pozostali uczestnicy postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Shirtlabor GmbH

Postanowieniem z dnia 1 września 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) odmówił przyjęcia odwołania do rozpoznania i obciążył wnoszącą odwołanie jej własnymi kosztami.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.