Sprawa C-235/21: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 29 września 2022 r. - Raiffeisen Leasing, trgovina in leasing d.o.o. v. Republika Slovenija

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.432.5/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 listopada 2022 r.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 29 września 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vrhovno sodišče - Słowenia) - Raiffeisen Leasing, trgovina in leasing d.o.o./Republika Slovenija
(Sprawa C-235/21) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł 203 - Umowa zbycia i leasingu zwrotnego - Osoba zobowiązana do zapłaty VAT - Możliwość uznania umowy na piśmie za fakturę]

Język postępowania: słoweński

(2022/C 432/06)

(Dz.U.UE C z dnia 11 listopada 2022 r.)

Sąd odsyłający

Vrhovno sodišče

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Raiffeisen Leasing, trgovina in leasing d.o.o.

Strona przeciwna: Republika Slovenija

Sentencja

Artykuł 203 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

należy interpretować w ten sposób, że:

umowę zbycia i leasingu zwrotnego, po zawarciu której strony nie wystawiły faktury, można uznać za fakturę w rozumieniu tego przepisu, w przypadku gdy umowa ta zawiera wszystkie informacje niezbędne do tego, by organ podatkowy państwa członkowskiego mógł ustalić, czy materialne przesłanki prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej zostały w danym wypadku spełnione, czego zbadanie należy do sądu odsyłającego.

1 Dz.U. C 217 z 7.6.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.