Dz.U.UE.C.2019.4.3/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 września 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof - Austria) - XC, YB, ZA
(Sprawa C-234/17) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Zasady prawa Unii - Lojalna współpraca - Autonomia proceduralna - Zasady równoważności i skuteczności - Ustawodawstwo przewidujące środek zaskarżenia umożliwiający wznowienie postępowania karnego w przypadku naruszenia europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności - Obowiązek rozszerzenia tego postępowania na przypadki domniemanego naruszenia praw podstawowych ustanowionych w prawie Unii - Brak)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

(2019/C 4/03)

(Dz.U.UE C z dnia 7 stycznia 2019 r.)

Oberster Gerichtshof

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: XC, YB, ZA

Przy udziale: Generalprokuratur

Sentencja

Prawo Unii, a w szczególności zasady równoważności i skuteczności, należy interpretować w ten sposób, że nie zobowiązuje ono sądu krajowego do rozszerzenia środka zaskarżenia przewidzianego w prawie krajowym - umożliwiającego wznowienie zakończonego prawomocnym orzeczeniem krajowym postępowania karnego wyłącznie w przypadku naruszenia europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, podpisanej w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 r. lub jednego z jej protokołów - na naruszenia prawa Unii, w szczególności na naruszenia prawa podstawowego zagwarantowanego w art. 50 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i w art. 54 Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między rządami państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, podpisanej w Schengen (Luksemburg) w dniu 19 czerwca 1990 r., która weszła w życie dnia 26 marca 1995 r.

1 Dz.U. C 239 z 24.7.2017.