Sprawa C-234/05: Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego złożony postanowieniem Cour d'appel de Bruxelles z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie 1. Państwo belgijskie, minister spraw społecznych i 2. Państwo belgijskie, sekretarz stanu ds. zdrowia publicznego przeciwko BVBA De Backer.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.205.6/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 sierpnia 2005 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego złożony postanowieniem Cour d'appel de Bruxelles z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie 1. Państwo belgijskie, minister spraw społecznych i 2. Państwo belgijskie, sekretarz stanu ds. zdrowia publicznego przeciwko BVBA De Backer

(Sprawa C-234/05)

(2005/C 205/12)

(Język postępowania: niderlandzki)

(Dz.U.UE C z dnia 20 sierpnia 2005 r.)

W dniu 27 maja 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Cour d'appel de Bruxelles z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie 1. Państwo belgijskie, minister spraw socjalnych i 2. Państwo belgijskie, sekretarz stanu ds. zdrowia publicznego przeciwko BVBA De Backer.

Cour d'appel de Bruxelles zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości z następującym pytaniem:

Czy loi du 14 juillet 1994 relative au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire (belgijska ustawa z dnia 14 lipca 1994 r. o finansowaniu instytutu badań weterynaryjnych) jest zgodna z prawem wspólnotowym? Czy opłaty weterynaryjne ustanowione ta ustawą należy uznać za niedopuszczalne ograniczenie obrotu wspólnotowego, jako zakazaną opłatę o skutku równoważnym do ceł lub jako środek o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych i czy w związku z tym należy je uznać za system pomocy podlegający zgłoszeniu do Komisji?

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.