Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.221.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 lipca 2017 r.

Odwołanie od postanowienia Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 3 marca 2017 r. w sprawie T-556/ 16, GX/Komisja Europejska, wniesione w dniu 4 maja 2017 r. przez GX
(Sprawa C-233/17 P)

Język postępowania: angielski

(2017/C 221/16)

(Dz.U.UE C z dnia 10 lipca 2017 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: GX (przedstawiciel: adwokat G.M. Enache)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnoszący odwołanie zwraca się do Sądu o:

- uchylenie zaskarżonego w odwołaniu postanowienia i w konsekwencji stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji organu powołującego;
- zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę i krzywdę doznane z tytułu tej decyzji;
- obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W odwołaniu wnoszący je zwraca się do Sądu o uchylenie postanowienia Sądu z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie T-556/16, GX/Komisja, oddalającego jego skargę o stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu otwartego EPSO/ AD/248/13 o nieumieszczeniu go na liście rezerwy kadrowej laureatów tego konkursu.

Na poparcie odwołania wnoszący je podnosi dwa zarzuty:

1. Niezgodność z prawem ogłoszenia o konkursie, corrigendum oraz podstawowych zasad etapu oceny zintegrowanej.

Wnoszący odwołanie uważa, że ogłoszenie o konkursie jest niezgodne z prawem, gdyż nie podano w nim obiektywnego uzasadnienia ograniczenia wyboru drugiego języka (do niemieckiego, angielskiego lub francuskiego) w świetle interesu służby ani proporcjonalności tego ograniczenia względem rzeczywistych potrzeb służby.

Po drugie, wnoszący odwołanie podnosi brak zgodności z prawem, ważności i podstaw naukowych podstawowych zasad etapu ocenny zintegrowanej, którymi kieruje się EPSO w konkursach otwartych, gdyż nie istnieją podstawy, dowody ani weryfikacja dla stosowanych w EPSO podstawowych praktyk opartych na następujących zasadach: (i) "zachowania w przeszłości są najlepszą prognozą przyszłych wyników pracy", (ii) "etap oceny zintegrowanej, stanowiący symulację występujących w rzeczywistości sytuacji w środowisku pracy, jest najlepszą prognozą rzeczywistych wyników pracy".

Po trzecie, wnoszący odwołanie podnosi niezgodność z prawem corrigendum opublikowanego dla konkursu EPSO/AD/ 248/13.

2. Nieprawidłowości proceduralne na etapie ocenny zintegrowanej.

Wnoszący odwołanie podnosi szereg nieprawidłowości proceduralnych na etapie ocenny zintegrowanej w konkursie EPSO/AD/248/13.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.