Dz.U.UE.C.2019.54.18/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 listopada 2018 r.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 22 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Almería - Hiszpania) - Banco Popular Español SA / María Ángeles Díaz Soria; Miguel Ángel Góngora Gómez; José Antonio Sánchez González; Dolores María del Águila Andújar
(Sprawa C-232/18) 1

Język postępowania: hiszpański

(2019/C 54/28)

(Dz.U.UE C z dnia 22 listopada 2018 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy z rejestru.

1 Dz.U. C 240 z 9.7.2018.