Sprawa C-230/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Contencioso Administrativo no 3 de Almería w dniu 11 maja 2010 r. - Águeda Maria Saenz Morales przeciwko Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.209.21/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 31 lipca 2010 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Contencioso Administrativo no 3 de Almería w dniu 11 maja 2010 r. - Águeda Maria Saenz Morales przeciwko Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía

(Sprawa C-230/10)

(2010/C 209/26)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 31 lipca 2010 r.)

Sąd krajowy

Juzgado de lo Contencioso Administrativo no 3 de Almería

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Águeda Maria Saenz Morales

Strona pozwana: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía

Pytania prejudycjalne

Czy dyrektywa 99/70/WE(1) znajduje zastosowanie do urzędników organów administracji Junta de Andalucía (personel tymczasowy), a co za tym idzie, czy tacy urzędnicy powinni otrzymać dodatki trzyletnie za okres, gdy wykonywali pracę jako członkowie personelu tymczasowego?

______

(1) Dyrektywa Rady 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotycząca Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) (Dz.U. L 175, s. 43).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.