Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.190.8/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2006 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 22 maja 2006 r. - Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft mbH przeciwko Hauptzollamt Kiel

(Sprawa C-229/06)

(2006/C 190/14)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 12 sierpnia 2006 r.)

Sąd krajowy

Finanzgericht Hamburg.

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft mbH.

Strona pozwana: Hauptzollamt Kiel.

Pytanie prejudycjalne

Czy pestki dyni bez łuski pozyskane z dyni ogrodowych i warzywnych, które utraciły zdolność kiełkowania i które są przeznaczone dla przemysłu piekarniczego należy sklasyfikować do podpozycji 1209 91 90 Nomenklatury Scalonej (CN)(1), czy też do podpozycji CN 1212 99 80?

______

(1) Załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej - Dz.U. L 256, str. 1

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.