Dz.U.UE.C.2019.54.18/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 listopada 2018 r.

Postanowienie prezesa siódmej izby Trybunału z dnia 8 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Budai Központi Kerületi Bíróság - Węgry) - VE / WD
(Sprawa C-227/18) 1

Język postępowania: węgierski

(2019/C 54/27)

(Dz.U.UE C z dnia 8 listopada 2018 r.)

Prezes siódmej izby zarządził wykreślenie sprawy z rejestru.

1 Dz.U. C 231 z 2.7.2018.