Sprawa C-227/03: A. J. van Pommeren-Bourgondiën v. Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.229.2/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 września 2005 r.

WYROK TRYBUNAŁU

(trzecia izba)

z dnia 7 lipca 2005 r.

w sprawie C-227/03 A. J. van Pommeren-Bourgondiën przeciwko Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank te Amsterdam)(1)

(Zabezpieczenie społeczne - Rozporządzenie (EWG) nr 1408/ 71 - Zakres zastosowania - Renta inwalidzka - Zachowanie prawa do świadczeń po przeniesieniu miejsca zamieszkania do innego Państwa Członkowskiego)

(2005/C 229/04)

(Język postępowania: niderlandzki)

(Dz.U.UE C z dnia 17 września 2005 r.)

W sprawie C-227/03 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Rechtbank te Amsterdam (Niderlandy) postanowieniem z dnia 21 maja 2003 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 26 maja 2003 r., w postępowaniu: A. J. van Pommeren-Bourgondiën przeciwko Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, Trybunał (trzecia izba), w składzie: A. Rosas, prezes izby, J.-P. Puissochet (sprawozdawca), S. von Bahr, U. Lõhmus i A. Ó Caoimh, sędziowie, rzecznik generalny: F. G. Jacobs, sekretarz: H. von Holstein, zastępca sekretarza, wydał w dniu 7 lipca 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

Artykuł 39 WE sprzeciwia się ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, zgodnie z którym osoba, która zaprzestała wszelkiej działalności zawodowej na jego terytorium, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu w niektórych gałęziach zabezpieczenia społecznego tylko wtedy, gdy zachowuje w nim swoje miejsce zamieszkania, podczas gdy zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa Członkowskiego podlega ona obowiązkowemu ubezpieczeniu w innych gałęziach zabezpieczenia społecznego także wtedy, gdy zamieszkuje ona w innym Państwie Członkowskim, jeżeli warunki dobrowolnego ubezpieczenia w gałęziach, w których obowiązkowe ubezpieczenie się skończyło, są mniej korzystne niż warunki ubezpieczenia obowiązkowego.

______

(1) Dz.U. C 171 z 19.7.2003.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.