Sprawa C-225/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w... - OpenLEX

Sprawa C-225/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 22 kwietnia 2016 r. - Postępowanie karne przeciwko Mossie Ouhramiemu.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.232.7/1

Akt nieoceniany
Wersja od: 27 czerwca 2016 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 22 kwietnia 2016 r. - Postępowanie karne przeciwko Mossie Ouhramiemu
(Sprawa C-225/16)

Język postępowania: niderlandzki

(2016/C 232/08)

(Dz.U.UE C z dnia 27 czerwca 2016 r.)

Sąd odsyłający

Hoge Raad der Nederlanden

Strony w postępowaniu głównym

Mossa Ouhrami

Pytania prejudycjalne

1)
Czy art. 11 ust. 2 dyrektywy 2008/115 1 należy interpretować w ten sposób, że wymieniony w nim termin pięciu lat jest liczony
a)
od chwili wydania zakazu wjazdu (lub, z mocą wsteczną, równoważnej decyzji o uznaniu za osobę niepożądaną), czy
b)
od chwili, w której dana osoba faktycznie opuściła terytorium - mówiąc w skrócie - państw członkowskich Unii Europejskiej, czy też
c)
od jakiejkolwiek innej chwili?
2)
Czy mając na uwadze stosowanie przepisów prawa przejściowego, art. 11 ust. 2 dyrektywy 2008/115 należy interpretować w ten sposób, że przepis ten skutkuje tym, iż decyzje wydane przed wejściem w życie tej dyrektywy, których skutek prawny polega na tym, że adresat musi przebywać przez okres dziesięciu kolejnych lat poza Niderlandami, przy założeniu, że zakaz wjazdu zostaje ustanowiony z należytym uwzględnieniem wszystkich istotnych dla danego przypadku okoliczności, od których to decyzji mógł zostać wniesiony środek odwoławczy, nie wywołują już skutków prawnych, jeżeli w chwili, do której należało dokonać transpozycji tej dyrektywy, lub w chwili, w której stwierdzono, że adresat tej decyzji przebywa w Niderlandach, czas trwania tego obowiązku przekracza czas trwania przewidziany w tym przepisie?
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz. U. 2008, L 348, s. 98).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.