Sprawa C-225/14: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 23 stycznia 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal d'instance de Dieppe - Francja) - Facet SA/Jean Henri.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.146.32/2

Akt nieoceniany
Wersja od: 4 maja 2015 r.

Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 23 stycznia 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal d'instance de Dieppe - Francja) - Facet SA/Jean Henri
(Sprawa C-225/14) 1

Język postępowania: francuski

(2015/C 146/41)

(Dz.U.UE C z dnia 4 maja 2015 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 223 z 14.7.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.