Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.213.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 lipca 2017 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 17 lutego 2017 r. w sprawie T-40/15, ASPLA i Armando Álvarez/Unia Europejska, wniesione w dniu 27 kwietnia 2017 r. przez Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA) i Armando Álvarez, S.A.
(Sprawa C-222/17 P)

Język postępowania: hiszpański

(2017/C 213/29)

(Dz.U.UE C z dnia 3 lipca 2017 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA) i Armando Álvarez, S.A. (przedstawiciele: S. Moya Izquierdo i M. Troncoso Ferrer, adwokaci)

Druga strona postępowania: Unia Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

- Uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie T-40/15 i zasądzenie od Unii Europejskiej zapłaty na rzecz wnoszących odwołanie kwoty 3 495 038,66 EUR, wraz z przypadającymi odsetkami wyrównawczymi i za zwłokę, tytułem odszkodowania za naruszenie przez Sąd art. 47 akapit drugi Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Zarzuty i główne argumenty

1. Brak uzasadnienia i naruszenie prawa przy obliczaniu odpowiedniego okresu między zakończeniem pisemnego etapu postępowania a otwarciem ustnego etapu postępowania.
2. Naruszenie prawa w odniesieniu do oceny odsetek od kwoty grzywny jako szkody.
3. Naruszenie prawa przy stosowaniu zakazu orzekania ultra petita.
4. Naruszenie prawa do obrony wnoszących odwołanie w ramach oceny poniesionej szkody.
5. Naruszenie prawa ze względu na to, że zaskarżony wyrok zawiera oczywistą wewnętrzną sprzeczność w odniesieniu do okresu, za jaki należy zapłacić odszkodowanie.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.